OBRAZOVNI PROFILI

 

  TEHNIČAR ZA KOZMETIČKU TEHNOLOGIJU – OGLED(20)

Radi se po novim planovima i programima koji su koncipirani po modularnom principu (savremenom metodu rada)
U toku 4 godine učenik stiče praktična i teorijska znanja o :

 •  pripremi sirovina za izradu kozmetičkih proizvoda i biljnih preparata
 •  praćenju i kontroli procesa izrade kozmetičkih poluproizvoda i proizvoda( krema , losiona, sapuna , melema.....
 •  skladištenju sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda i melema

Nakon završetka školovanja zapošljava se u pogonima i laboratorijama kozmetičke industrije i industrije proizvoda za kućnu higijenu i ličnu higijenu.
Školovanje može da nastavi na svim fakultetima , a prvenstveno na srodnim kao što su tehnološki, prirodno-matematički , farmaceutski ...

 

 

TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (30)

U toku školovanja učenik usvaja teorijska i praktična znanja kao i veštine koje obezbeđuju stručnu osposobljenost za sprovođenje preventivnih i zaštitnih mera u očuvanju životne sredine.

Obrazovanje traje 4 godine, a delokrug poslova i radnih zadataka je:

 • praćenje i evidentiranje emisije štetnih materijala u tehnološkim procesima,
 • rad u kontrolnim punktovima,
 • uzorkovanje, merenje, praćenje parametara štetnih materija na raznim lokacijama
 • zagađenja u industriji, termoelektranama, toplanama, fabrikama pijaće vode, komunalnim vodama, postrojenjima za preradu otpadnih voda, čvrstog otpada, reciklažnim postrojenjima itd.
 • Radi na zaštiti životne sredine - njenoj reviltalizaciji.
 • Ispituje fizička, hemijska i ostala mikrobiološka stanja vode, vazduha i tla.

Mogućnosti zapošljavanja su: hemijska industrija, poljoprivreda, šumarstvo, akvakultura, prehrambena, tekstilna industrija, saobraćaj, agencije za zaštitu životne sredine, opštinske i druge inspekcijske službe. Veliku ulogu imaju u medijskom izveštavanju o stanju životne sredine u cilju blagovremenog obaveštavanja javnosti.
Mogućnost nastavka školovanja na fakultetima, a na PMF u okviru departmana za hemiju, postoji profil zaštite životne sredine.

TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU (30)

Nastavni plan ovog profila je u skladu sa savremenim dostignućima farmaceutske tehnologije.
U toku 4 godine stiče praktična i teorijska znanja o:
pripremi sirovina za izradu farmaceutskih proizvoda
praćenju i kontroli procesa izrade farmaceutskih poluproizvoda i gotovih proizvoda (injekcionih rastvora, infuzija, sirupa, masti, emulzija, tableta, kapsula itd)
skladištenju sirovina i gotovih proizvodaNakon završetka školovanja zapošljava se u pogonima i laboratorijama farmaceutske industrije.
Školovanje može da nastavi na svim fakultetima, a prvenstveno na srodnim kao što su farmaceutski i tehnološki.

 

TEHNIČAR ZA RECILKAŽU – OGLED (24)

Reciklaža predstavlja skup tehničko-tehnoloških operacija za dobijanje korisne sirovine iz jednom već upotrebljenog materijala.
Nakon razvrstavanja tehničar za reciklažu radi na preradi i doradi različitim tehničko-tehnološkim postupcima, da bi dobio osnovne sirovine koje se koriste u istom ili nekom drugom proizvodnom procesu za dobijanje finalnog proizvoda.
Pored opštih predmeta učenici imaju i stručne predmete sa teorijom i vežbama .
Obrazovanje traje 4 godine .
Mogućnosti zapošljenja u preduzećima koja su registrovana u bazi podataka Agencije za reciklažu Republike Srbije. U Subotici su to sledeća preduzeća: Eco Fenix B Team, Omometal, Interkod, Metal, Otpad, Termovent.Mogućnost nastavka školovanja na srodnim fakultetima

 

HEMIJSKI LABORANT

Šta ume hemijski laborant?4

 • Uzorkuje, priprema, izvodi laboratorijske postupke
 • određuje svojstva različitih materijala ( lekova, melema, hrane....)
 • Tokom rada vodi evidenciju o toku postupka, skladištenju i propisnom obeležavanju laboratorijskih uzoraka

GDE RADI HEMIJSKI LABORANT ?
Hemijski laboranti se zapošljavaju u

 • naučno-istraživačkoj delatnosti
 • u laboratorijima pri hemijskoj proizvodnji (praškova za pranje, sapuna, kozmetike, melema.....)
 • proizvodnji i preradi papira

Šta dalje?
Po završetku srednje škoke stiče se ODLIČNA osnova za upis na :
fakultet prirodnih nauka, tehnološki fakultet, poljoprivredni fakultet.....

Tokom četiri godine izučavaju se sledeći predmeti:

 • srpski jezik i književnost
 • strani jezik
 • fizičko vaspitanje
 • matematika
 • računarstvo i informatika
 • istorija
 • geografija
 • fizika
 • muzička umetnost
 • likovna kultura
 • biologija
 • filozofija
 • sociologija
 • opšta i neorganska hemija
 • tehničko crtanje i mašinski elementi
 • analitička hemija
 • organska hemija
 • fizička hemija
 • mašine,aparati i operacije sa automatikom
 • instrumentalna analiza
 • hemijska tehnologija
 • ispitivanje u tehnološkoj proizvodnji
 • elektroanalitičke metode
 • organizacija proizvodnje